Các tập tin thông tin về cổ phần hóa

 

 

20150825_20150825 - QUYCHE BAN DAUGIA CTY XD&SX VLXD BIEN HOA.pdf
20150825_20150825 - CTY XD&SX VLXD BIENHOA - BCTC 2013.pdf
20150825_20150825 - CTY XD&SX VLXD BIENHOA - BCTC 2014.pdf
20150825_20150825 - CTY XD&SX VLXD BIENHOA - DUTHAO DIEU LE.pdf
20150825_20150825 - CTY XD&SX VLXD BIENHOA - QD KE HOACH CPH.pdf
20150825_20150825 - CTY XD&SX VLXD BIENHOA - QD NHA DAU TU CHIEN LUOC.pdf
20150825_20150825 - CTY XD&SX VLXD BIENHOA - QD PHE DUYET PA.pdf
20150825_20150825 - CTY XD&SX VLXD BIENHOA - QD TIEU CHI NHA DAU TU CHIEN LUOC.pdf
20150825_20150825 - CTY XD&SX VLXD BIENHOA - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20150825_20150825 - CTY XD&SX VLXD BIENHOA -PHUONG AN CPH-small.pdf
20150825_20150825 - CTY XD &SX VLXD BIENHOA - CONG BO THONG TIN-edited.pdf
20150825_20150528 - CTY XD&SX VLXD BIENHOA - BCTC 6T2015.pdf
20150825_20150825 - CTY XD&SX VLXD BIEN HOA - MAUDON.docx
20150825_20150825 - CTY XD&SX VLXD BIENHOA - BCTC 2012.pdf
Chat Facebook