Công bố thông tin

Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Phòng

Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Phòng

Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Phòng
Bổ nhiệm 02 phó giám đốc Công ty

Bổ nhiệm 02 phó giám đốc Công ty

Bổ nhiệm 02 phó giám đốc Công ty
Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% - Quý 1 2023

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% - Quý 1 2023

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% - Quý 1 2023 - VLB
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 - BBCC
Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
Thông báo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

Thông báo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

Thông báo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu
Miễn nhiệm phó giám đốc Công ty

Miễn nhiệm phó giám đốc Công ty

Miễn nhiệm phó giám đốc Công ty
Giải trình LNST thay đổi trên 10% trên BCTC năm 2022

Giải trình LNST thay đổi trên 10% trên BCTC năm 2022

Giải trình LNST thay đổi trên 10% trên BCTC năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Chat Facebook