Đại hội đồng Cổ đông

2a. GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

2b. GIẤY ỦY QUYỀN

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN I
4. QUY CHẾ ĐẠI HỘI
5. TỜ TRÌNH DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT
6. BÁO CÁO TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA

7a. TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐIỀU LỆ

7b. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

8. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
9. MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH
10. THÔNG BÁO VỀ VIỆC CỬ NHÂN SỰ BẦU HĐQT, BKS
11. TỜ TRÌNH SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
12. TỜ TRÌNH DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT, BKS
13. TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA
14. TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNH 11, 12/2015 VÀ NĂM 2016
15. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THÀNH LẬP

16. LÝ LỊCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ HĐQT, BKS

NGUYỄN THANH TÂM

HUỲNH KIM VŨ

HỨA HỒ ĐIỆP

HỒ NGỌC LIỆP

TRẦN THỊ THÙY LAN

HUỲNH ĐƯỜNG TÀI

NGUYỄN THỊ THUẬN HIẾU

HUỲNH HUY ANH THƯ

17. BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ LẦN I- BBCC
Chat Facebook