Công bố thông tin

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% và giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% và giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% và giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2022
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. Tình hình quản trị, nhân sự
Công bố thông tin hồ sơ thông báo thay đổi tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty

Công bố thông tin hồ sơ thông báo thay đổi tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty

Công bố thông tin hồ sơ thông báo thay đổi tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty. Tỉ lệ sở hữu với công ty khoáng sản.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban tỉnh Đồng Nai kèm giải trình của Công ty

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban tỉnh Đồng Nai kèm giải trình của Công ty

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban tỉnh Đồng Nai kèm giải trình của Công ty
Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% quý 2 năm 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% quý 2 năm 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% quý 2 năm 2022 (Profit & Los down)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính công ty BBCC
Quy chế hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Quy chế hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Quy chế hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử
Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Phương án phân phối lợn nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022; Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Phương án phân phối lợn nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022; Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Phương án phân phối lợn nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022; Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022
Chat Facebook